Salgs- og leveringsbetingelser for Varmeteknikk AS
                            Gjelder fra 01.10.2017 – for øvrig gjelder alminnelige leveringsbetingelser NL 09

 
                            1 Generelt                                                                                                                                                                                                                                                 
                              Alle Varmeteknikk AS’ (heretter omtalt som VT) tilbud, salg og leveranser reguleres av disse salgs- og leveringsbetingelser dersom ikke annet er skriftlig avtalt                                     mellom partene. Kjøperens eventuelle innkjøpsvilkår skal ikke i noe tilfelle anses bindende for VT.

 

                            2 Informasjon om varer og priser
                            Alle illustrasjoner, tegninger, beskrivelser, tekniske opplysninger og priser som er oppgitt i kataloger, brosjyrer, prislister og annet reklamemateriell mv. er å anse                                  som veiledende, og forbeholdes endret uten varsel. Kjøper bærer ansvar og risiko for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til kjøpers tiltenkte behov                                    og bruk.


                            3 Tegninger, underlag mv.
                            Tegninger, tekniske beskrivelser mv. som VT overlater til en annen part, forblir VTs eiendom og må ikke uten skriftlig samtykke utleveres til — eller bringes til                                        tredjemanns kunnskap.

 

                            4 Tilbud og ordre
                            Tilbud er gyldig i 60 dager med mindre annet er spesifisert. Ethvert tilbud er uforpliktende, og bindende avtale anses først inngått ved utstedelse av ordrebe-                                        kreftelse fra VT.
 

                            5 Priser og emballasje
                            Priser er netto med mindre særskilt rabatt er oppgitt i tilbud, ordrebekreftelser og fakturaer. Priser som er basert på varekjøp/produksjon i utenlandsk valuta,                                        forbeholdes endret ved valutaendringer utover 2 % pr. tilbudsdato. Basiskurs skal oppgis i tilbudet. Priser gjelder EXW Oslo/Elverum dersom ikke annet er                                            spesifisert skriftlig i tilbud eller ordrebekreftelse, og oppgis eks. merverdiavgift. EUR paller og pallkarmer er ikke inkludert.

 

                            6 Transport/frakt
                            Transport/frakt skjer for kjøpers regning og risiko i samsvar med gjeldende Incoterms EXW. VT tar ikke ansvar for skader oppstått under transport/frakt og for                                      lossing på avtalt utleveringssted.

 

                            7 Leveringstid
                            Den oppgitte leveringstid er veiledende, med mindre det uttrykkelig er avtalt fast leveringstid. Leveringstidspunkt forskyves dersom:

                            a)         VT ikke har fått nødvendige tekniske data fra kjøper.

                            b)         Eventuell forskuddsbetaling ikke er mottatt.

                            Leveringstidspunktet er den dag varen sendes fra VT eller den leverandør hvor ordren er plassert av VT. VT er ikke ansvarlig for eventuell overskridelse av                                          veiledende leveringstidspunkt.

 

                            8 Betalingsbetingelser
                            Betaling skal fullt ut skje innen 15 dager fra fakturadato, dersom annet ikke skriftlig er avtalt. Dersom betaling ikke skjer til forfall, har VT fra forfallsdato krav på                                    forsinkelsesrente i henhold til Forsinkelsesrenteloven.

 

                            9 Annullering av ordre
                            Annullering av ordre kan kun foretas etter skriftlig samtykke fra VT. Alle kostnader knyttet til annullering, inkludert eventuelt avbestillingsgebyr fra                                                          underleverandør/produsent, belastes kjøper.

 

                           10 Fakturering
                            Faktura dateres den dato varen sendes fra VT eller produsent. Ved fakturabeløp på mindre enn netto kr 350,- eks. mva., emballasje og frakt, tilkommer                                                ekspedisjonsgebyr med kr 100,-

 

                           11 Salgspant
                            Varmeteknikk har salgspant i varen inntil salgssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt, Jfr. Lov om pant av 8/2-1980.

 

                           12 Reklamasjon
                            Etter mottagelse av varen(e) skal kjøperen omgående undersøke denne/disse. Dersom feil eller mangler oppdages, skal kjøper umiddelbart etter mottagelse av                                  varen skriftlig reklamere overfor VT. Likeledes skal mottaker gjøre anmerkning på sjåførens fraktbrev. Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre.                                    Leverandør vil vurdere reklamasjonens berettigelse, og eventuelt utstede kreditnota på den reklamerte varens verdi eller deler av denne. VT forbeholder seg                                        retten til å rette feil på vare eller erstatte varen med en tilsvarende, ny vare. Eventuell utbedring av rettidig reklamerte varer skal kjøper før utbedring starter                                          avtale med VT hvem som foretar utbedringen.

               
                           13 Retur
                            Varer som ikke normalt er lagerført av VT, eller som er bestilt spesielt etter kjøpers spesifikasjon, kan ikke returneres. Eventuell retur av øvrige varer kan kun                                        foretas etter avtale med VT, og forutsetter at samtlige følgende betingelser er oppfylt:

                            a)            Varen er ubrukt, ren og uskadet (gjelder også eventuell emballasje)

                            b)            Varen returneres senest 3 måneder fra fakturadato.

                            All transport/frakt i forbindelse med retur skjer for kjøpers regning og risiko. Ved retur belastes avsender et returfradrag på 20 % av netto fakturert varepris,                                          dersom annet ikke skriftlig er avtalt. Frakt krediteres ikke.