Salgs- og leveringsbetingelser

Kontakt oss

Våre salgs- og leveringsbetingelser

Gjelder fra 01.10.2017 – for øvrig gjelder alminnelige leveringsbetingelser NL 09

1 Generelt

Alle Varmeteknikk AS’ (heretter omtalt som VT) tilbud, salg og leveranser reguleres av disse salgs- og leveringsbetingelser dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøperens eventuelle innkjøpsvilkår skal ikke i noe tilfelle anses bindende for VT.

2 Informasjon om varer og priser

Alle illustrasjoner, tegninger, beskrivelser, tekniske opplysninger og priser som er oppgitt i kataloger, brosjyrer, prislister og annet reklamemateriell mv. er å anse som veiledende, og forbeholdes endret uten varsel. Kjøper bærer ansvar og risiko for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til kjøpers tiltenkte behov og bruk.

3 Tegninger, underlag mv.

Tegninger, tekniske beskrivelser mv. som VT overlater til en annen part, forblir VTs eiendom og må ikke uten skriftlig samtykke utleveres til — eller bringes til tredjemanns kunnskap.

4 Tilbud og ordre

Tilbud er gyldig i 60 dager med mindre annet er spesifisert. Ethvert tilbud er uforpliktende, og bindende avtale anses først inngått ved utstedelse av ordrebekreftelse fra VT.

5 Priser og emballasje

Priser er netto med mindre særskilt rabatt er oppgitt i tilbud, ordrebekreftelser og fakturaer. Priser som er basert på varekjøp/produksjon i utenlandsk valuta, forbeholdes endret ved valutaendringer utover 2 % pr. tilbudsdato. Basiskurs skal oppgis i tilbudet. Priser gjelder EXW Oslo/Elverum dersom ikke annet er spesifisert skriftlig i tilbud eller ordrebekreftelse, og oppgis eks. merverdiavgift. EUR paller og pallkarmer er ikke inkludert.

6 Transport/frakt

Transport/frakt skjer for kjøpers regning og risiko i samsvar med gjeldende Incoterms EXW. VT tar ikke ansvar for skader oppstått under transport/frakt og for lossing på avtalt utleveringssted.

7 Leveringstid

Den oppgitte leveringstid er veiledende, med mindre det uttrykkelig er avtalt fast leveringstid. Leveringstidspunkt forskyves dersom:

a. VT ikke har fått nødvendige tekniske data fra kjøper.

b. Eventuell forskuddsbetaling ikke er mottatt.

Leveringstidspunktet er den dag varen sendes fra VT eller den leverandør hvor ordren er plassert av VT. VT er ikke ansvarlig for eventuell overskridelse av veiledende leveringstidspunkt.

8 Betalingsbetingelser

Betaling skal fullt ut skje innen 15 dager fra fakturadato, dersom annet ikke skriftlig er avtalt. Dersom betaling ikke skjer til forfall, har VT fra forfallsdato krav på forsinkelsesrente i henhold til Forsinkelsesrenteloven.

9 Annullering av ordre

Annullering av ordre kan kun foretas etter skriftlig samtykke fra VT. Alle kostnader knyttet til annullering, inkludert eventuelt avbestillingsgebyr fra underleverandør/produsent, belastes kjøper.

10 Fakturering

Faktura dateres den dato varen sendes fra VT eller produsent. Ved fakturabeløp på mindre enn netto kr 350,- eks. mva., emballasje og frakt, tilkommer ekspedisjonsgebyr med kr 100,-

11 Salgspant

Varmeteknikk har salgspant i varen inntil salgssummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt, Jfr. Lov om pant av 8/2-1980.

12 Reklamasjon

Etter mottagelse av varen(e) skal kjøperen omgående undersøke denne/disse. Dersom feil eller mangler oppdages, skal kjøper umiddelbart etter mottagelse av varen skriftlig reklamere overfor VT. Likeledes skal mottaker gjøre anmerkning på sjåførens fraktbrev. Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre. Leverandør vil vurdere reklamasjonens berettigelse, og eventuelt utstede kreditnota på den reklamerte varens verdi eller deler av denne. VT forbeholder seg retten til å rette feil på vare eller erstatte varen med en tilsvarende, ny vare. Eventuell utbedring av rettidig reklamerte varer skal kjøper før utbedring starter avtale med VT hvem som foretar utbedringen.

13 Retur

Varer som ikke normalt er lagerført av VT, eller som er bestilt spesielt etter kjøpers spesifikasjon, kan ikke returneres. Eventuell retur av øvrige varer kan kun foretas etter avtale med VT, og forutsetter at samtlige følgende betingelser er oppfylt: 

a. Varen er ubrukt, ren og uskadet (gjelder også eventuell emballasje)

B. Varenreturneres senest 3 måneder fra fakturadato.

All transport/frakt i forbindelse med retur skjer for kjøpers regning og risiko. Ved retur belastes avsender et returfradrag på 20 % av netto fakturert varepris, dersom annet ikke skriftlig er avtalt. Frakt krediteres ikke.

14 Garanti

Dersom annet ikke er avtalt skriftlig, er garantitiden 24 måneder fra leveringsdato.

Garantien dekker material- og produksjonsfeil og er begrenset til fri reparasjon og utskiftning av deler.

Garantiansvar bortfaller hvis:

a. Det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke

b. Betalingsbetingelsene ikke er oppfylt

c. Varen er skadet som følge av ukyndig behandling

d. Varen ikke er montert etter gjeldende forskrifter og anvisning 

Slitedeler omfattes ikke av garanti.

15 Ansvarsbegrensning

VT er ikke ansvarlig for noen form for indirekte tap.

Som indirekte tap anses herunder, dog ikke begrenset til, tap som følge av merarbeid, tapt fortjeneste, tapt omsetning, tapte forventede besparelser, tap som følge av skader som de leverte produkter påfører annet materiell eller annen eiendom, avsavnstap og erstatningskrav fra tredjepart.

16 Force Majeure

Kjøper kan ikke si seg løst fra avtalen (herunder heve kjøpet, kreve prisavslag eller erstatning) dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor VT's kontroll og mulighet for avvergelse.

17 Tvist

Enhver tvist mellom kjøperen og VT knyttet til innholdet i disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved voldgift - jfr. Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Dersom dette ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Oslo tingrett som verneting.